Dodaj zlecenie
Regulamin

Witamy w Serwisie zlokalizowanym na stronach internetowych www.doit4me.eu oraz www.doit4fun.eu (zwanym dalej doit4me lub Serwis).Warunkiem korzystania z doit4me jest Rejestracja poprzedzona zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu doit4me, regulując prawa i obowiązki jego Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności dopiero po zapoznaniu się z nim, zaakceptowaniu go i wyrażeniu zgody na wszystkie jego postanowienia.
Regulamin dostępny jest w każdym czasie, nieodpłatnie na stronach Serwisu.
W razie organizowania przez Serwis promocji, konkursów lub innych zdarzeń objętych określonymi zasadami, zostaną one każdorazowo podane do wiadomości Użytkowników wraz z ich regulaminami.

§1 – DEFINICJE

Pojęcia zawarte w Regulaminie oznaczają:

1. Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników, którym jest LEXFIRM.PL Kozłowski Mariusz NIP: 599-268-48-65, ul. Turkusowa 22 B, 66-415 Kłodawa, Polska.

2. Dział doit4me – dział Ogłoszeń, w których Użytkownik może przedstawić Zadanie do wykonania za wynagrodzeniem nie mniejszym niż 25 złotych.

3. Dział doit4fun – dział Ogłoszeń, w którym Użytkownik może przedstawić Zadanie do wykonania za wynagrodzeniem równym 10 lub 20 złotych lub zaoferować wykonanie określonego Zadania za wynagrodzeniem równym 10 lub 20 złotych.

4. Konto Użytkownika - dostępne dla Użytkowników miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego może przeglądać swoje Ogłoszenia wystawione w działach doit4me i doit4fun, wybrać Wykonawcę Zadań, dokonać oceny fachowości kontrahenta wystawiając mu komentarz, przeglądać otrzymane komentarze, edytować swoje dane.

5. Ogłoszenie - czasowo udostępnione Użytkownikowi miejsce w Serwisie, umożliwiające mu zaprezentowanie ofert prac i usług, których wykonanie zaoferuje sam lub zleci innemu Użytkownikowi. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, czy obelżywe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących Serwisowi, jak również innych treści zakazanych przez prawo.
6. Konto Użytkownika — strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcie udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, a także komentarze do wykonanych zadań, stanowiące wirtualne CV Użytkownika w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni zarejestrowani Użytkownicy.
7. Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
8. Serwis — platforma figurująca pod adresami internetowymi http://doit4me.eu i http://doit4fun.eu, umożliwiająca zamieszczanie Ogłoszeń na stronach Serwisu w działach doit4me i doit4fun oraz korzystanie z Konta Użytkownika, świadcząca usługę kojarzenia ze sobą Użytkowników zlecających i wykonujących określone w Ogłoszeniu zadania za z góry wskazanym wynagrodzeniem. Platforma pośrednicząca i umożliwiająca kontakt Użytkownikom, nie będąca stroną powstającego między Użytkownikami stosunku prawnego. Serwis nie odpowiada za interakcje między Użytkownikami. Doit4me w szczególności nie kontroluje jakości wykonania zlecenia, czasu jego wykonania, zgodności z prawem, ani żadnego aspektu związanego z samym Zleceniem. Nie bierzemy odpowiedzialności za działania lub zaniechania naszych Użytkowników. Umożliwiamy jedynie nawiązanie relacji między Użytkownikami, nie będąc stroną nawiązanego stosunku prawnego. Strony dobrowolnie regulują łączący ich stosunek prawny bez udziału Serwisu; samodzielnie określają wysokość wynagrodzenia, zadanie, czas i miejsce wykonania zlecenia. Serwis nie uczestniczy i nie wykonuje zadań, prac, zleceń zamieszczanych przez Użytkowników.
9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
10. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
11. Zabezpieczenie danych w systemie teleinformatycznym - to wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.
12. Zlecający – Użytkownik zamieszczający w Serwisie Ogłoszenie, w którym zleca wykonanie sprecyzowanego przez siebie zadania za z góry określoną cenę (działy doit4me i doit4fun), lub Użytkownik odpowiadający na Ogłoszenie (dział doit4fun) zlecając Użytkownikowi, który je zamieścił wykonanie sprecyzowanego w Ogłoszeniu zadania, za cenę w nim określoną.
13. Zlecenie/Zadanie – z góry określona w Ogłoszeniu czynność, za wykonanie której Wykonujący otrzyma z góry określone w Ogłoszeniu wynagrodzenie,
14. Wykonujący – Użytkownik wykonujący zamieszczone w Serwisie przez Zlecającego Ogłoszenie za z góry określone wynagrodzenie (działy doit4me i doit4fun), lub też Użytkownik, któremu przeglądający Ogłoszenie zleci wykonanie opisanych w tym Ogłoszeniu czynności za z góry określoną w nim cenę (dział doit4fun).
 
§2
1. Właścicielem Serwisu doit4me.eu jest LEXFIRM.PL Kozłowski Mariusz ul. Turkusowa 22 B, 66-415 Kłodawa, Polska, NIP: 599-268-48-65.

2. Nazwy stron www (domena), z których korzystają Użytkownicy są własnością LEXFIRM.PL Kozłowski Mariusz.

3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, szata graficzna, oprogramowanie oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej i stanowią własność LEXFIRM.PL Kozłowski Mariusz.

4. Przedmiotem działalności Serwisu jest: prowadzenie przez Administratora bazy Ogłoszeń, udostępnienie Użytkownikom możliwości nieodpłatnego, czasowego zamieszczania przez nich na stronach Serwisu Ogłoszeń oraz kojarzenie ze sobą Użytkowników zlecających wykonanie określonego w Ogłoszeniu Zadania lub zgłaszających chęć wykonania Zadania za wynagrodzeniem, z Użytkownikiem chcącym wykonać to Zadanie lub by wykonano dla niego to Zadanie, za opłatą wynoszącą odpowiednio 0,50 zł dla doit4fun oraz 1 zł dla doit4me. Jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Serwisu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników danych i zdjęć.

5. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie przez Serwis rachunku za wykonane usługi drogą elektroniczną na przypisany do Konta Użytkownika adres email. Użytkownik zwalnia Serwis z obowiązku przesłania papierowej wersji rachunku drogą pocztową.
6. Serwis nie jest pracodawcą dla swoich Użytkowników, nie jest też stroną zawieranych między nimi umów na wykonanie określonej czynności, a jedynie dostarcza technicznej platformy umożliwiającej kontakt pomiędzy stronami transakcji.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku transakcji zawartych w oparciu o zamieszczone na stronach Serwisu Ogłoszenia, jak również nie odpowiada za zachowanie stron podczas ich realizacji.
8. Serwis nie pośredniczy w ewentualnych sporach pomiędzy stronami transakcji, zawartych w oparciu o zamieszczone na stronach Serwisu Ogłoszenia. Wszelkie kwestie sporne strony powinny wyjaśniać między sobą.
9. Zamieszczanie Ogłoszeń dostępne jest dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
10. Przeglądanie Ogłoszeń dostępne jest dla każdego odwiedzającego Serwis, natomiast  akceptacja wykonania Zlecenia dostępna jest jedynie dla zarejestrowanych Użytkowników.
11. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest podać prawidłowe dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników.
12. Umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatne.
13. Warunkiem zamieszczania Ogłoszenia jest poprawne wypełnienie formularza Ogłoszenia.
14. Zlecający zamieszczając Ogłoszenie wskazuje kwotę, którą oferuje za prawidłowe wykonanie zleconej czynności. Jeżeli znajdą się Użytkownicy chcący wykonać Zlecenie zgłaszają swą gotowość wykonania zadania, Zlecający wybiera spośród nich jedną osobę. Jeśli natomiast nie dokona wyboru Ogłoszenie wygasa z dniem zakończenia jego emisji. Po wykonaniu zlecenia Zlecający wystawi Wykonawcy komentarz, stanowiący ocenę jego fachowości.
15. Wykonawca zamieszcza Ogłoszenie wskazując kwotę, którą chce otrzymać za prawidłowe wykonanie zleconej czynności. Jeżeli znajdą się chętni by skorzystać z jego usług zlecają mu jej wykonanie. Może to uczynić dowolna liczba Zlecających. Ogłoszenie wygasa z dniem zakończenia jego emisji. Po wykonaniu zlecenia Zlecający wystawi wykonawcy komentarz. Czas na wystawienie komentarza jest ograniczony do 14 dni od dnia ukończenia emisji Ogłoszenia.
16. Ogłoszenie jest ważne i dostępne 7 dni od dnia zamieszczenia.
17. W Ogłoszeniach nie jest dopuszczalne zamieszczanie informacji nie dotyczących Zadania, w szczególności takich, których głównym celem jest promocja firmy, marki, logo ogłoszeniodawcy lub osoby trzeciej. Może to skutkować usunięciem Ogłoszenia. Zamieszczenie takich informacji możliwe jest jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody Administratora.
18. Emisja Ogłoszenia rozpoczyna się niezwłocznie, nie później niż po upływie jednej godziny od momentu zatwierdzenia przez Użytkownika wypełnionego formularza Ogłoszenia.
19. Serwis może być używany jedynie do celów niekomercyjnych. Chyba, że jego właściciel wyrazi zgodę na piśmie na jego komercyjne wykorzystanie.
20. Serwisu nie można używać i traktować jako platformy reklamowej dla firm, stron internetowych i innych podmiotów i instytucji bez zgody Serwisu.
21. Zabrania się używania Serwisu w celu gromadzenia danych jego Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
22. Użytkownik odpowiada za wszelkie swe zobowiązania podatkowe mogące powstać w wyniku rozliczeń z innymi Użytkownikami lub Serwisem, prócz tych dotyczących dochodu Serwisu.
23. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii Ogłoszenia, jeśli zostanie ono umieszczone w niewłaściwej kategorii, bez
informowania o tym Zlecającego.
24.
Klient będący Konsumentem oświadcza nadto, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług świadczonych przez Serwis przed upływem 10 - dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Tym samym Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
25. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet,
włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. Wszelkie informacje o plikach Cookies zawarto w dziale Informacje o Cookies dostępnym w stopce Serwisu.

§3
1. Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
2. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do współdziałania w ramach Serwisu.
3. Utworzenie i korzystanie z Konta Użytkownika w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne, możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Rejestracja dostępnej w każdym czasie w stopce Serwisu.
5. Serwis świadczy usługi kojarzenia Użytkowników, gdy jeden z Użytkowników Serwisu Zleci wykonanie Zadania drugiemu Użytkownikowi Serwisu, przy czym ten drugi wyrazi chęć wykonania tego Zadnia za określone w Ogłoszeniu wynagrodzenie.
6. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych kontaktowych zgodnych z prawdą: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, kontaktowego numeru telefonu oraz e-maila. LEXFIRM.PL Kozłowski Mariusz
właściciel Serwisu, zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci Serwisu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o ich usunięcia z bazy danych. Serwis nigdy nie udostępniał, nie udostępnia i nigdy nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją usługi. Dotyczy to zarówno danych adresowych, jak i adresów email. Wszystkie dane osobowe naszych klientów są zabezpieczone przed niepowołanym użyciem. Zawierając umowę kupna usługi w Serwisie doit4me.eu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Akceptacja Regulaminu pr
zez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
e) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie;
f) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
g) nie będę zamieszczał wizerunku, danych osobowych oraz informacji dotyczących innych osób w ramach Serwisu.

§4
1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych kontaktowych przez Administratora do celów realizacji usługi, zgodnie z warunkami określonymi na stronie Bezpieczeństwo.
2. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych kontaktowych innym Użytkownikom w celu umożliwienia wzajemnego kontaktu, po dokonaniu wyboru i akceptacji wykonawcy Zadania.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych kontaktowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz ich usunięcia z Konta Użytkownika.
5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Możliwe to jest na stronie Moje Konto.
6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
a) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
b) natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.
7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych kontaktowych Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami zawartymi na stronie Bezpieczeństwo, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
8. Serwis nie odpowiada za treść zamieszczanych Ogłoszeń, za zachowania Użytkowników oraz za prawdziwość i rzetelność formułowanych Ogłoszeń i wykonanych Zleceń.

§5
1. Zakazuje się udostępniania swojego Konta Użytkownika innym osobom, jak i korzystania z Kont Użytkownika należących do innych osób.
2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych kroków, zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody, z wystąpieniem na drogę sądową włącznie.
3. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
c) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane, umieszczane przez niego na stronach Serwisu, są prawdziwe i nie naruszają Regulaminu oraz jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez Użytkownika treści.
5. Użytkownik umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora.
6. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celami. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania Użytkownikom Serwisu spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

§6
1. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
2. Blokada Konta jest jednoznaczna z blokadą Ogłoszeń zamieszczonych w powiązaniu z Kontem.
3. W ramach Serwisu i wszystkich oferowanych przez niego e-usług zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta poprzez wybranie odpowiedniej opcji na stronie Moje Konto w dziale Dane.
6. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,
c) naruszenia obowiązującego porządku prawnego.
7. W przypadku umieszczenia na Koncie Użytkownika lub w Ogłoszeniu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta Użytkownika.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć i Ogłoszeń umieszczonych na łamach Serwisu, sprzecznych z postanowieniami Regulaminu bądź przepisami prawa.
9. W przypadku zablokowania Konta Użytkownika, założenie nowego Konta Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Administratora.

§7
1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników. Serwis nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów będących partnerami Serwisu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni z 3 dniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.
6.Zakres odpowiedzialności Serwisu z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Użytkownika.

§8
1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
2. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje nierzetelnego wykonania przez Serwis usługi w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nierzetelności.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta Użytkownika.
5. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
6. Reklamacje będą przyjmowane pod adresem e-mail d4m.d4f@gmail.com oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronach Serwisu. Reklamację można także przesłać na adres: LEXFIRM.PL Kozłowski Mariusz ul. Turkusowa 22B, 66-415 Kłodawa.

§9
1. Regulamin obowiązuje od dnia 22.01.2014r. i jest dostępny w każdej chwili na stronie Regulamin na stronie głównej oraz w stopce Serwisu.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. W widocznym miejscu na stronie głównej.
3. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta Użytkownika.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami z Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.
5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
6. W razie sporu między Serwisem, a Użytkownikiem, Sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora. • Czy wystawienie Ogłoszenia jest płatne?

  Wystawienie Ogłoszenia w Serwisie doit4me i doit4fun, jest i zawsze będzie bezpłatne.
 • Jak długo Ogłoszenie jest dostępne?

  Ogłoszenie wystawia się na okres 7 dni, po którym zostaje ono zablokowane. Ogłoszenia można wystawiać ponownie, możliwe jest także wystawienie kilku identycznych Ogłoszeń.
 • Kiedy otrzymam wynagrodzenie za wykonane Zlecenie?

  Po wyborze Wykonawcy każdy z Użytkowników, zarówno Zlecający jak i Wykonawca otrzymają powiadomienie email z danymi kontaktowymi kontrahenta. Dzięki tym danym ustalicie szczegóły Zadania, w tym zasady płatności. Serwis doit4me nie pośredniczy w dokonywani
 • Co oferuje mi Serwis doit4me?

  Serwis doit4me składa się z dwóch działów tematycznych doit4me, w którym zlecisz wykonanie określonego Zadania wartego minumum 25 zł oraz doit4fun dla tyych mniej poważnych Zleceń/Zadań za wynagrodzenie równe 10/20 zł. Serwis to platforma umożliwiająca sw
 • Co będzie, jeżeli dobrze wykonam Zadanie, a zlecający mimo to źle mnie oceni?

  Jeśli Zlecający oceni Cię negatywnie mimo prawidłowego wykonania Zadania skontaktuj się z nami i przedstaw dowody wykonania Zadania. Postaramy się wyjaśnić sprawę polubownie pośrednicząc w rozmowach z Zlecającym. Konta nieuczciwych Użytkowników będą każdo
 • Co jeśli Wykonawca nie wykona Zadania?

  ​Jeśli Użytkownik, który podjął się wykonania Zadania go nie wykona, wskażesz to wystawiając komentarz do Zadania, a Wykonujący zostanie wpisany na naszą listę obserwowanych, kolejne uchybienia przy wykonywaniu Zadań spowodują zablokowanie jego Konta.
 • Dlaczego nie otrzymuje powiadomień email?

  ​Jeśli nie otrzymujesz powiadomień email np. o tym, że zgłosiłeś się do wykonania Zadania, sprawdź skrzynkę Spam, niektóre poczty mogą zakwalifikować wiadomości wysyłane automatycznie przez Serwis jako spam.
 • Dlaczego nie mogę dodać zdjęcia/filmu do Ogłoszenia?

  Jeśli nie możesz dodać zdjęcia lub filmu do Ogłoszenia oznacza to, że próbujesz dodać zdjęcie lub film w niewłaściwym formacie. W ramach Serwisu doit4me możliwe jest dodawanie jedynie zdjęć w formacie .jpg oraz filmów w formacie .flv. * przypominamy, że
 • Ile kosztuje korzystanie z Serwisu?

  Serwis doit4me to platforma dostarcza swoim Użytkownikom technicznej platformy umożliwiającej kontakt w celu wykonania Zadania określonego w Ogłoszeniu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, dodawanie Ogłoszeń jest bezpłatne. Serwis pobiera jedynie minima
 • Ile kosztuje korzystanie z Serwisu?

  Serwis doit4me to platforma dostarcza swoim Użytkownikom technicznej platformy umożliwiającej kontakt w celu wykonania Zadania określonego w Ogłoszeniu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, dodawanie Ogłoszeń jest bezpłatne. Serwis pobiera jedynie minima